Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GASTRONET PLUS (obowiązuje od 25.12.2014r.)


I. WARUNKI OGÓLNE


1. Regulamin określa zasady sprzedaży wysyłkowej produktów znajdujących się w ofercie sklepu.

2. Właścicielem sklepu internetowego jest Hanna Pietrzykowska, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Gastronet Plus", z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim przy ulicy Przejazdowej 19 - w dalszej części regulaminu zwana „Sprzedającym" lub „firmą Gastronet Plus".

3. Sklep internetowy GASTRONET PLUS, znajdujący się pod adresami: www.gastronetplus.pl oraz www.sklep.gastronetplus.pl, umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.

5. Dokumentem sprzedaży towaru jest faktura VAT lub faktura Pro-Forma. Faktury oraz Pro-Formy wysyłane są w formie listownej lub razem z zamówionym towarem.

6. Zamawiający zobowiązany jest podać prawidłowe dane dotyczące płatnika oraz odbiorcy i nabywcy, które są niezbędne do realizacji kontraktu i wystawienia faktury. Jeżeli po otrzymaniu faktury Zamawiający stwierdzi, że wskazane dane płatnika są nieprawidłowe, powinien on sporządzić i przesłać Sprzedającemu notę korygującą. Taki dokument zostanie podpisany przez Sprzedającego i odesłany Zamawiającemu.

7. Zamawiający w trakcie realizacji zamówienia może otrzymać jedną lub wiele faktur. Ich ilość jest uzależniona od ilości centrów dystrybucyjnych, z których zamówione towary są wysyłane. Istnieje możliwość otrzymania jednej faktury - zbiorczej, obejmującej wszystkie zamówione towary - jednak jedynie pod warunkiem poinformowania firmy GASTRO-NET o takim zapotrzebowaniu w momencie składania zamówienia.

8. Towary pozostają własnością Sprzedającego do momentu uiszczenia przez Zamawiającego pełnej należności za całą transakcję, (niezależnie od ilości wystawionych faktur).II. PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ


1. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia udostępnionego przez firmę GASTRONET PLUS na stronach sklepu internetowego. Wszelkie dodatkowe informacje i szczegóły dotyczące zamówienia prosimy umieszczać w rubryce „Pole komentarza".

2. Każde zamówienie jest potwierdzane drogą elektroniczną. Ponadto firma GASTRONET PLUS kontaktuje się telefonicznie w przypadku zamówień wymagających wyjaśnień. Czas realizacji zamówienia zależy od dostępności towaru i standardowo wynosi około 3-10 dni roboczych. W przypadku braków magazynowych i towarów wykonywanych ściśle na zamówienie klienta czas realizacji może ulec wydłużeniu do 30 dni od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji, o czym Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany.

3. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu dostawy drogą telefoniczną, w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiają całkowitą lub częściową realizację zamówienia we wcześniej uzgodnionym terminie. W takim wypadku Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby nowy termin dostawy wyznaczony został na dzień zaakceptowany przez Zamawiającego.

4. W przypadku, gdy dany towar jest niedostępny Sprzedający może zaproponować towar zbliżony pod względem właściwości, parametrów lub przeznaczenia do towaru zamówionego. Zmiana przedmiotu zamówienia wymaga akceptacji Zamawiającego.

5. Ze względu na możliwość zdublowania zamówienia prosimy o składanie zamówienia za pośrednictwem tylko jednego kanału komunikacyjnego (faks, e-mail, sklep internetowy, poczta). W sytuacji, gdy zachodzi konieczność złożenia zamówienia za pośrednictwem więcej niż jednego kanału komunikacyjnego (np. faks i poczta) prosimy o uprzednie poinformowanie firmy GASTRONET PLUS o tym fakcie. W przeciwnym razie zamówienie zostanie potraktowane jako kolejne i przekazane do realizacji. Koszty realizacji zdublowanego zamówienia ponosi Zamawiający.

6. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Sprzedającego, firma GASTRONET PLUS zastrzega sobie prawo do jednostronnego anulowania zamówienia, o czym Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany.

7. Zakupione towary dostarczane są na adres wskazany w formularzu zamówienia. Dostawy towarów realizowane są na terenie całego kraju za pośrednictwem firm kurierskich. Istnieje możliwość dostawy towaru poza granicami kraju po uzgodnieniu warunków dostawy z firmą GASTRONET PLUS. Zamawiający jest zobowiązany do dostarczenia wszystkich dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia tego typu transakcji zgodnie z obowiązującym prawem. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia zagranicznego (m.in. koszt transportu, koszt przewalutowania) ponosi Zamawiający.

8. Ceny towarów nie obejmują dodatkowego i opcjonalnego wyposażenia oraz wniesienia, montażu i szkolenia w zakresie obsługi urządzeń (poza przypadkiem, kiedy jest to uwzględnione w opisie towaru). Za wyjątkiem indywidualnych ustaleń wniesienie i montaż zamówionego towaru leżą po stronie Zamawiającego.

9. Koszty dostarczenia towaru ponoszone są przez firmę GASTRONET PLUS lub Zamawiającego zgodnie z wytycznymi podanymi w opisie towaru.

10. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w jego dostarczeniu spowodowane błędnym lub niekompletnym adresem podanym przez Zamawiającego.

11. Towary wykonywane ściśle na zamówienie klienta (np. meble ze stali nierdzewnej) wymagają obowiązkowej przedpłaty w wysokości co najmniej 20% wartości zamówienia przed przystąpieniem do jego realizacji. Nie dotyczy to zamówień składanych przez jednostki budżetowe (za wyjątkiem szpitali oraz zakładów opieki zdrowotnej).

12. W przypadku nieuzasadnionej odmowy przyjęcia zamówionego towaru Zamawiający zostanie obciążony przez Sprzedającego kosztem wysłania, przepakowania oraz ponownego przeglądu przed-gwarancyjnego towaru.III. WARUNKI PŁATNOŚCI:

1. W przypadku, gdy Zamawiający należy do sektora finansów publicznych (jednostki budżetowe):

  • przelew 14 dni od daty wystawienia faktury,

2. W przypadku, gdy Zamawiający nie należy do sektora finansów publicznych możliwe są następujące formy uiszczania należności:

  • przedpłata 100% przed wysyłką towaru na podstawie faktury pro forma,

  • częściowa przedpłata i uregulowanie pozostałej należności przy odbiorze przesyłki - dotyczy towarów wykonywanych na zamówienie,

  • płatność za pobraniem

3. W przypadku przedpłaty przekazanie zamówienia do realizacji następuje z chwilą wpływu kwoty odpowiadającej wysokości przedpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego. Ważność faktury pro forma wynosi 7 dni roboczych. Po tym terminie zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen towarów, jak również anulowania zamówienia. Ustalenie indywidualnego terminu płatności wymaga kontaktu z firmą GASTRONET PLUS.


IV. RĘKOJMIA - GWARANCJA - REKLAMACJA - ZWROT TOWARU


Rękojmia
:

1. Firma GASTRONET PLUS wyłącza całkowicie swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi w przypadku umów zawieranych z podmiotami nie będącymi konsumentami.

Gwarancja :

1. Wszystkie zakupione towary są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta, która jest dostarczana wraz z towarem i instrukcją obsługi. Warunki gwarancji określają producenci towarów lub ich dystrybutorzy w karcie gwarancyjnej.

2. W przypadku braku pieczątki sprzedawcy na karcie gwarancyjnej niezbędne dokumenty należy przesłać pocztą na adres firmy GASTRONET PLUS, gdzie zostaną opieczętowane i odesłane.

3. Karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi towaru mogą być umieszczone na zewnętrznej stronie opakowania dostarczanego towaru. Prosimy zwrócić na ten fakt szczególną uwagę przy rozpakowywaniu przesyłki.

Reklamacja :

1. Reklamacja składana jest na piśmie do firmy GASTRONET PLUS. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest posiadanie karty gwarancyjnej lub - w przypadku jej braku - faktury VAT lub paragonu.

2. Firma GASTRONET PLUS nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego zainstalowania oraz użytkowania zakupionego towaru.

3. Zamawiający ma obowiązek sprawdzić w obecności pracownika firmy spedycyjnej jakość i kompletność dostawy. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń należy sporządzić
w momencie odbioru przesyłki protokół szkody w obecności kuriera i na druku firmowym spedytora, po czym niezwłocznie przesłać go faksem lub e-mailem do firmy GASTRONET PLUS. Zaniechanie tej czynności zgodnie z obowiązującym prawem może spowodować utratę prawa do reklamacji związanej ze szkodami transportowymi.

4. Wszelkie informacje o produktach pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów. Zdjęcie produktu lub jego opis techniczny zamieszczone na stronie internetowej mogą nieznacznie się różnić od stanu rzeczywistego, co związane jest z ciągłym technologicznym ulepszaniem stanu oferowanych urządzeń.

5. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego Zamawiającego (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

6. Zespół sklepu internetowego sklep.gastronetplus.pl dokłada najwyższych starań, aby opisy i dane techniczne produktów były zgodne z rzeczywistością, zastrzegamy sobie jednak prawo do opóźnień w ich aktualizacji.


Zwrot towaru :

  • W przypadku konsumenta :

1. Zgodnie z ustawą z 2 marca 2000 roku „ O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności ze szkodą wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" Konsument ma prawo do odstąpienia na piśmie od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od otrzymania towaru bez konieczności podania przyczyny. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku towarów wykonywanych ściśle na zamówienie klienta.

2. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, do zwrotu towaru na adres każdorazowo wskazany przez firmę GASTRONET PLUS. Zasady zwrotu towaru podlegają uzgodnieniu z Działem Handlowym Sprzedającego. Zwrot towaru odbywa się na koszt Klienta.

3. Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru pełnowartościowego, wyłącznie w oryginalnym opakowaniu producenta. Towar nie powinien nosić śladów eksploatacji.

4. Zwrot pieniędzy za odesłany towar następuje niezwłocznie po sprawdzeniu jego stanu technicznego oraz po otrzymaniu podpisanej przez Klienta kopii faktury korygującej bądź pocztowego dokumentu potwierdzenia odbioru tej faktury, na konto wskazane przez Klienta.

5. Firma Gastronet Plus nie przyjmuje żadnych przesyłek zwrotnych odsyłanych za pobraniem.

6. Zwrotom nie podlegają produkty realizowane na zamówienie (np. meble ze stali lub inne wyroby) oraz ściągane z zagranicy.

  •   W przypadku podmiotów nie będących konsumentami :

Firma Gastronet Plus zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu towaru od podmiotów nie będących konsumentami.


V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Dane osobowe klientów podawane podczas rejestracji są przetwarzane wyłącznie w celu realizacji zamówień . Zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych" klienci sklepu internetowego mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich uzupełniania oraz modyfikowania.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Wszelkie zmiany obowiązują od dnia ich zamieszczenia na stronie. Zamówienia złożone przed datą zmiany niniejszego regulaminu będą realizowane zgodnie z dotychczasowymi zasadami.Data aktualizacji regulaminu: 27.05.2010

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl